Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WATERDICHT VOF

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en andere updates.

Onze visie op privacy

Waterdicht VOF is een juridisch advieskantoor in Nijmegen. Hoge kwaliteit, brede expertise, maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht zijn voor ons belangrijke pijlers. Ook het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van onze nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Waterdicht per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij privacy beschermen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Heb je vragen over deze privacyverklaring? Dan lees je onderaan deze privacyverklaring hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Waterdicht als verwerkingsverantwoordelijke. Waterdicht is gevestigd in Nijmegen (6511 AB) Stationsplein 26. Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op 0636399959/ 0643109652 , per e-mail via contact@waterdicht.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van jouw zaak door onze juristen, bijvoorbeeld je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij jouw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin ons opdracht is gegeven tot het leveren van juridische diensten door onze juristen. Zo worden persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden. Daarnaast worden de contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van de zaak of opdracht, kunnen ook andere persoonsgegevens dan contactgegevens noodzakelijk zijn. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze declaraties. Wij kunnen de persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Hoe gaan wij met persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Binnen Waterdicht kunnen de persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al jouw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en bewaren jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van cliënten en opdrachtgevers met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. In sommige gevallen moeten transacties worden geregistreerd in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in het Kadaster. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. De persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij over jou hebben vastgelegd? Je kunt bij Waterdicht een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Waterdicht. Daarnaast heb je het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief. Indien je ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij jou zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van het verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen. Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Waterdicht kunt je een e-mail sturen naar hallo@waterdicht.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan: Waterdicht t.a.v. Sam Derks Inzageverzoek persoonsgegevens.

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien je meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag met het vinden van een oplossing. Als dat niet lukt heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up-to-date. Waterdicht kan deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor jou van belang zijn, dan attenderen wij je daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op onze website. Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 17-12-2021. 

Op zoek naar een juridische partij die écht met je meedenkt?

Download whitepaper