Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING WATERDICHT VOF

Door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en andere updates.

Onze visie op privacy

Waterdicht VOF is een juridisch advieskantoor in Nijmegen. Hoge kwaliteit, brede expertise, maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht zijn voor ons belangrijke pijlers. Ook het beschermen van de persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons van groot belang. Wij verwerken persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van onze nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Waterdicht per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij uw privacy beschermen en hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan leest u onderaan deze privacyverklaring hoe u daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Deze privacyverklaring gaat over het verwerken van persoonsgegevens door Waterdicht als verwerkingsverantwoordelijke. Waterdicht is gevestigd in Nijmegen (6511 CS) Jodenberg 2. Telefonisch kunt u ons tijdens kantooruren bereiken op 0636399959/ 0643109652 , per e-mail via contact@waterdicht.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over u of gegevens die met u in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met uw persoonsgegevens kan worden gedaan, bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van uw gegevens, noemt men het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van uw zaak door onze juristen, bijvoorbeeld uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van u ontvangen.

Voor welke doeleinden en op welke grond verwerken wij uw persoonsgegevens?

Om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren, hebben wij uw persoonsgegevens nodig en moeten wij deze ook verwerken. Wij verwerken uw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst waarin u ons opdracht heeft gegeven tot het leveren van juridische diensten door onze juristen. Zo worden uw persoonsgegevens gebruikt om contact met u te kunnen onderhouden over uw zaak. Daarnaast worden uw contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen deze worden gebruikt voor het verzenden van bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Afhankelijk van de aard van uw zaak, kunnen ook andere persoonsgegevens dan uw contactgegevens noodzakelijk zijn. Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens voor het verzenden van onze declaraties. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij uw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Binnen Waterdicht kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zien er zeer nauwkeurig op toe dat al uw gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. Wij hanteren een bewaarbeleid waarin is vastgelegd hoe lang wij persoonsgegevens bewaren en bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van cliënten met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

In principe delen wij uw persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om uw persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn uw persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. In sommige gevallen moeten transacties worden geregistreerd in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in het Kadaster. Gegevens kunnen ook worden gedeeld met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn op grond waarvan wij uw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Indien een rechterlijke uitspraak ons verplicht tot het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, zullen wij daaraan moeten voldoen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Uw persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij over u hebben vastgelegd? U kunt bij Waterdicht een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn of worden verwerkt. Vindt u dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vindt u het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij Waterdicht. Voorts heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens te maken en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heeft u het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief.Indien u ons een dergelijk verzoek stuurt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek informatie verstrekken over de acties die wij hebben ondernomen.Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Waterdicht kunt u een e-mail sturen naar contact@waterdicht.nl of uw schriftelijke verzoeken richten aan:Waterdicht VOFt.a.v. Sam DerksInzageverzoek persoonsgegevensJodenberg 26511 CS Nijmegen

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen de Algemene verordening gegevensbescherming naleven. Indien u meent dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Indien dat niet lukt, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over deze privacyverklaring

De regelgeving op het gebied van privacyrecht verandert regelmatig. Ons privacybeleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid up-to-date. Waterdicht kan deze privacyverklaring daarom van tijd tot tijd wijzigen. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen wij u daarop of maken wij de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacyreglement kunt u steeds terugvinden op onze website. Deze privacyverklaring is laatstelijk gewijzigd op 14 april 2020.

Heb jij ook behoefte aan juridische specialisten die echt met je mee denken?

Download whitepaper