Privacyverklaring

Privacyverklaring Waterdicht B.V.

Als je akkoord gaat met deze privacyverklaring, dan ga je akkoord met het ontvangen van nieuwsbrieven, reclame en andere updates.

Onze visie op privacy

Waterdicht B.V. is een juridisch advieskantoor in Nijmegen. Hoge kwaliteit, brede expertise, maatschappelijke betrokkenheid en daadkracht zijn voor ons belangrijke doelen. Ook het beschermen van jouw persoonsgegevens die wij verwerken is voor ons heel belangrijk. Wij verwerken persoonsgegevens van onze klanten, potentiële klanten met wie wij contact hebben gelegd of willen leggen, ontvangers van onze nieuwsbrieven en van alle andere personen die contact met ons opnemen. Bij de verwerking van persoonsgegevens in Nederland is Waterdicht per 25 mei 2018 gebonden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacyreglement leggen wij uit hoe wij jouw privacy beschermen en hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Heb je vragen over dit privacyreglement? Dan lees je hier hoe je daarover contact met ons kunt opnemen.

Wie verwerkt persoonsgegevens?

Dit is het privacyreglement van Waterdicht. Waterdicht is verwerkingsverantwoordelijke. Wij zijn gevestigd in Nijmegen (6525 GX) aan de Sint Annastraat 198C. Telefonisch kun je ons tijdens kantooruren bereiken op 06 - 18 73 82 11 of per e-mail via hallo@waterdicht.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou of gegevens die met jou in verband kunnen worden gebracht. Alles wat met jouw persoonsgegevens kan worden gedaan (bijvoorbeeld het verzamelen, opslaan, gebruiken, doorgeven of verwijderen van gegevens) noemen we het ‘verwerken’ van persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt gegeven. Dit zijn contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van jouw zaak door onze juristen, bijvoorbeeld je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, geboortedatum en overige informatie die noodzakelijk is met het oog op onze dienstverlening. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn die wij uit andere bronnen verkrijgen, zoals persoonsgegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en persoonsgegevens die beschikbaar zijn op openbare (zakelijke) websites. Ook van wederpartijen kunnen wij persoonsgegevens van jou ontvangen. Dat zijn bijvoorbeeld personen, organisaties of bedrijven die een overeenkomst hebben gesloten met ons of degene van wie de gegevens worden verwerkt.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

Wij hebben je persoonsgegevens nodig om ons werk goed uit te voeren. Wij verwerken je persoonsgegevens alleen als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij samen aan zijn gegaan voor bijvoorbeeld het leveren van juridische diensten door onze juristen. Zo worden persoonsgegevens gebruikt om contact te onderhouden. Daarnaast worden je contactgegevens in ons klantsysteem gezet en kunnen we deze gebruiken voor het verzenden van nieuwsbrieven als je daar toestemming voor hebt gegeven. Afhankelijk van de aard van je zaak of opdracht, kunnen we ook andere persoonsgegevens dan contactgegevens verwerken. Daarnaast gebruiken wij je persoonsgegevens voor het verzenden van onze declaraties. Wij kunnen de persoonsgegevens ook verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en geen onevenredige inbreuk maken op jouw privacy.

Hoe gaan wij met je persoonsgegevens om?

Wij hebben maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Wij zorgen er bijvoorbeeld voor dat het systeem waarin wij jouw persoonsgegevens opslaan beveiligd is. Binnen Waterdicht kunnen de persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun werkzaamheden toegang toe moeten hebben.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij zorgen ervoor dat je gegevens zorgvuldig bewaard en beschermd worden. In ons bewaarbeleid staat hoe lang we jouw persoonsgegevens bewaren. Wij bewaren je gegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt. Wij houden ons daarbij aan de wettelijke bewaartermijnen. Dossiers van cliënten en opdrachtgevers met daarin persoonsgegevens bewaren wij tot 10 jaar nadat de opdracht is geëindigd, tenzij er redenen zijn om dit dossier langer te bewaren.

Delen we je informatie met derden?

Normaal gesproken delen we je persoonsgegevens niet met derden. Soms kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens wel met derden te delen. Het kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn persoonsgegevens met gerechtelijke instanties of met een wederpartij te delen. Daarnaast kan het noodzakelijk zijn om persoonsgegevens te delen om een overeenkomst of notariële akte te sluiten. In sommige gevallen moeten transacties worden geregistreerd in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of in het Kadaster. We kunnen je informatie ook delen met door ons ingeschakelde opdrachtnemers, zoals een deurwaarder. Verder kunnen er wettelijke verplichtingen zijn waardoor we jouw persoonsgegevens aan derden moeten doorgeven. Als een rechterlijke uitspraak ons verplicht om jouw persoonsgegevens te delen met derden, dan moeten wij dat doen. We delen jouw persoonsgegevens nooit voor commerciële doeleinden.

Wil je je persoonsgegevens bekijken of aanpassen?

Wil je weten welke persoonsgegevens wij van je hebben vastgelegd? Je kunt bij Waterdicht een overzicht opvragen. Vind je dat jouw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn verwerkt of vind je het niet nodig dat bepaalde persoonsgegevens zijn verwerkt, dan kun je een verzoek tot wijziging, aanvulling of verwijdering indienen bij ons. Je hebt ook het recht om bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens te maken en heb je het recht op gegevensoverdracht. Daarnaast heb je het recht om een verleende toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens weer in te trekken. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het ontvangen van onze nieuwsbrief. Als je ons zo’n verzoek stuurt, reageren wij daar zo spoedig mogelijk op. In ieder geval binnen 4 weken na je verzoek laten we weten welke acties we ondernomen hebben. Heb je vragen of klachten over het verwerken van persoonsgegevens door ons? Mail dan naar hallo@waterdicht.nl

Je kunt je mail richten aan: Waterdicht t.a.v. Sam Derks Inzageverzoek persoonsgegevens.

Klachten toezichthouder

De Autoriteit Persoonsgegevens controleert of ondernemingen zich aan de Algemene verordening gegevensbescherming houden. Als je denkt dat wij ons niet aan de geldende privacywetgeving houden, dan kun je contact met ons opnemen. Wij helpen je graag bij het vinden van een oplossing. Lukt dat niet? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Over dit privacyreglement

De regelgeving op het gebied van privacy recht verandert regelmatig. Ons privacy beleid is nooit helemaal klaar. We houden ons beleid actueel. Waterdicht kan deze privacyverklaring daarom altijd wijzigen. Zijn deze wijzigingen ook voor jou belangrijk? Dan laten we je dat weten. De meest actuele versie van ons privacyreglement vind je terug op onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27-08-2022.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake