Privacyverklaring

Bedrijven en personen zijn zich steeds meer bewust van hun privacy. Ze willen weten wat er met hun gegevens gebeurt. Zo geldt dat ook voor bijvoorbeeld klanten of gebruikers van je website. De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, zorgt ervoor dat elk bedrijf de plicht heeft om mensen waarvan de persoonsgegevens worden opgeslagen, goed te informeren over wat er met deze data gaat gebeuren. Een privacyverklaring is een informatief bericht waarin deze informatie wordt toegelicht.

Door middel van een privacyverklaring lever jij de klant of gebruiker een vertrouwd gevoel. Je laat zien dat je de privacy zaken goed op orde hebt en er een transparante communicatie is. Door een makkelijk leesbaar document dat goed vindbaar is, heb jij meteen een goed visitekaartje voor de klant. Daarnaast voorkom je hoge boetes, wanneer de privacybescherming niet op orde is.

De wijze waarop er wordt geïnformeerd, mag je zelf bepalen. Zolang het maar gebeurt voordat de persoonsgegevens worden verwerkt. De informatie gaat vooral over de verwerking van gegevens, het doel hiervan en de bewaringstermijn.

Ben jij nog niet zeker van de regeling van privacy binnen jouw bedrijf?

Neem dan contact op met Lars Krooshof.

Andere Zakelijke contracten

Licentieovereenkomst

Met een licentieovereenkomst zorg je ervoor dat anderen gebruik mogen maken van een intellectueel eigendomsrecht zonder dat het eigendomsrecht overgaat. Door middel van een overeen...

Koopovereenkomst aandelen

Het verkopen en overdragen van aandelen komt vaak voor. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn bij een bedrijfsoverdracht of het betrekken van een nieuwe aandeelhouder. Met een k...

Huurovereenkomst roerende zaken

Als ondernemer zijn er bepaalde bedrijfsmiddelen die je wil gebruiken om bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren. Dit kan door middel van koop, maar het is soms gunstiger om dit...