Oplevering door de aannemer

vrijdag 23 juli 2021

Oplevering door de aannemer

Ben je een aannemer of heb je plannen een aannemer te gaan inschakelen?

Dan is het moment van oplevering van het door jouw geleverde werk een cruciaal moment. Na het moment van oplevering doen zich namelijk enkele belangrijke rechtsgevolgen voor. Uit de praktijk blijkt dat de vereiste stappen van oplevering niet altijd strikt worden nagelopen.

In onderstaande blog worden enkele tips voor de oplevering en de meest belangrijke rechtsgevolgen na de oplevering van het werk besproken.

Schriftelijke oplevering

De aannemer heeft als hoofdverplichting het werk dat tot stand is gebracht op te leveren. Voor de opdrachtgever is het raadzaam enkel akkoord te gaan met de oplevering wanneer het werk volledig naar behoren is afgerond. Het is verstandig de oplevering tussen aannemer en opdrachtgever schriftelijk te laten plaatsvinden. Dit om eventuele latere bewijslast problemen te voorkomen. Door een schriftelijke aanvaarding, dan wel afwijzing, valt duidelijk aan te geven op welk moment is opgeleverd.

In deze schriftelijke aanvaarding is het van belang aan te geven of het werk wordt goedgekeurd. Indien het werk niet wordt goedgekeurd, dienen de redenen voor afwijzing nauwkeurig te worden omschreven.

In de praktijk dient de aannemer duidelijk te maken dat het werk klaar is om opgeleverd te worden. De opdrachtgever dient vervolgens het opgeleverde werk binnen een redelijke termijn te keuren. Deze redelijke termijn is volgens het UAV acht dagen na de gereedmelding van de aannemer. Keurt de opdrachtgever het werk niet binnen deze termijn? Dan wordt het werk geacht goedgekeurd te zijn.

Rechtsgevolgen

Nadat het werk is opgeleverd, treden er belangrijke rechtsgevolgen in werking. Deze gevolgen zijn met name van belang wanneer het werk niet naar behoren is uitgevoerd, namelijk:

  • Het risico van het werk verschuift van de aannemer naar de opdrachtgever. Hiermee wordt bedoeld de waardevermindering van het werk of mogelijk het tenietgaan van het werk. Ook dan is de opdrachtgever verplicht het gehele bedrag aan de aannemer te betalen.
  • De aannemer is niet meer aansprakelijk voor zichtbare gebreken die de opdrachtgever had moeten zien bij de oplevering. Voor onzichtbare/verborgen gebreken is de aannemer nog wél aansprakelijk.
  • Na de oplevering is de opdrachtgever de volledige aanneemsom verschuldigd.
  • In het geval van een te late oplevering is de aannemer mogelijk een boete verschuldigd aan de opdrachtgever. Dit is meestal op grond van de algemene voorwaarden, maar is ook mogelijk achterwege te laten. In verschillende standaard bouwvoorwaarden is wél een boeteclausule opgenomen.
  • Vanaf het moment van oplevering gaat er een verjaringstermijn lopen. Als de opdrachtgever dan toch een gebrek in het werk ontdekt, dient hij dit zo snel mogelijk aan de aannemer te melden. Hoe langer de opdrachtgever namelijk wacht hoe erger het gebrek vaak zal worden. Wacht de opdrachtgever te lang met het melden? Dan verliest hij mogelijk het recht op herstel of schadevergoeding. Op het moment dat het gebrek is gemeld bij de aannemer, moet de opdrachtgever binnen twee jaar een rechtsvordering instellen tegen de aannemer.

Voor zowel de aannemer als de opdrachtgever is het dus van belang het proces van de oplevering goed te doorlopen. Heb je vragen over de oplevering van werk of over andere juridische kwesties? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Plan gratis intake