Vakantiegeld

woensdag 02 juni 2021

Vakantiegeld

In Nederland heeft iedereen die in loondienst werkt in principe recht op vakantiegeld. Vakantiegeld is ingevoerd zodat de werknemer niet alleen vrije dagen krijgt, maar ook de financiële middelen heeft om tijdens deze vrije dagen op vakantie te gaan. Als werkgever ben je verplicht om het vakantiegeld ten minste één keer per jaar aan jouw werknemers uit te keren. Waartoe wordt de werkgever op grond van de wet verder nog meer verplicht?

Het recht op vakantiegeld

In beginsel heeft iedereen die werkt op basis van de wet recht op vakantiegeld. Als werkgever moet je een deel van het loon van de werknemer opsparen en als vakantiegeld uitkeren. Een werkgever is niet alleen verplicht om zijn vaste werknemers vakantiegeld uit te betalen. Ook oproepkrachten en uitzendkrachten hebben recht op vakantiegeld. Verder heeft in Nederland iemand die een uitkering ontvangt recht op uitbetaling van vakantiegeld. In dat geval spaart niet de werkgever maar de uitkeringsinstantie het vakantiegeld op. Ondernemers en ZZP’ers die niet in loondienst werken ontvangen geen vakantiegeld.

Hoe hoog is het vakantiegeld?

De wet stelt dat er een bedrag van 8% van het loon aan vakantiegeld moet worden betaald. Het bedrag dat de werkgever moet betalen is dus afhankelijk van het betaalde ‘loon’ over dat jaar. Onder ‘loon’ valt niet enkel het salaris. Het is als werkgever daarom van belang goed voor ogen te hebben welke bedragen wel en welke bedragen niet onder het begrip ‘loon’ vallen. Zo vallen bijvoorbeeld bepaalde toeslagen, bonussen en een 13e maand wel onder het begrip loon, maar overuren en winstuitkeringen vallen er niet onder.

Mag de werkgever afwijken van de gestelde 8%? In beginsel kan de werkgever niet in het arbeidscontract afwijken van de gestelde 8%. Wel kan het zo zijn dat er een cao van toepassing is. In een cao kan worden opgenomen dat de werkgever geen recht heeft op vakantiegeld of enkel recht heeft op een lager bedrag. Dit mag alleen als de werkgever minstens 108% van het minimum loon verdient. Verdient een werknemer drie keer zoveel als het minimumloon, dan kunnen werknemer en werkgever in de arbeidsovereenkomst overeenkomen dat de werknemer geen, of een lager bedrag aan vakantiegeld ontvangt.

Wanneer wordt het vakantiegeld uitbetaald?

De meeste werkgevers keren het vakantiegeld in juni uit. De werkgever en de werknemer kunnen schriftelijk overeenkomen dat hiervan wordt afgeweken, zolang het vakantiegeld ten minste eenmaal per kalenderjaar wordt betaald. Zo nemen veel werkgevers in het arbeidscontract op dat het vakantiegeld elke maand wordt uitbetaald. De werkgever moet ook rekening houden met het betalen van vakantiegeld als het dienstverband eindigt. De werknemer heeft in dat geval namelijk (in beginsel) nog steeds recht op uitbetaling van het vakantiegeld.

Mag de werkgever het uitbetalen van vakantiegeld onder bepaalde omstandigheden opschorten? Als de werkgever het vakantiegeld niet uitbetaald is hij in overtreding en kan hem zelfs een boete worden opgelegd. Eventueel kan de werkgever in overleg met zijn werknemer het vakantiegeld later uitbetalen. Hiervoor moet de werknemer toestemming geven. Het is dus niet toegestaan dat de werkgever eenzijdig besluit dat het vakantiegeld op een ander moment wordt uitbetaald.

Conclusie

De wet is duidelijk over het uitbetalen van vakantiegeld. Het is daarom van groot belang dat de werkgever weet welke verplichtingen hij heeft jegens zijn werknemers. Een goede kennis over de regels omtrent vakantiegeld is voor de werkgever van groot belang bij het aangaan en beëindigen van een arbeidsrelatie. Binnen Waterdicht zijn de juristen gespecialiseerd in het opstellen van en het adviseren over arbeidscontracten. Hierbij wordt ook uitgebreid stilgestaan bij vraagstukken zoals het uitbetalen van vakantiegeld. Mocht u in het kader van het opstellen van arbeidscontracten tegen problemen aan lopen of vragen hebben dan bent u bij Waterdicht aan het juiste adres.

Plan gratis intake