Algemene voorwaarden geaccepteerd? Een bepaling kan na acceptatie alsnog vernietigd worden.

Wanneer is een bepaling in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend?

Een bepaling in de algemene voorwaarden kan vernietigd worden als de bepaling onredelijk bezwarend is of als de algemene voorwaarden niet juist ter hand zijn gesteld. Wanneer een bepaling voldoet aan een grond in de grijze lijst wordt de bepaling vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Wanneer een bepaling voldoet aan een grond in de zwarte lijst is de bepaling onredelijk bezwarend. Naast de grijze en zwarte lijst is er een algemene regel in het burgerlijk wetboek, artikel 6:233 onder a, waaraan een bepaling getoetst kan worden om te bepalen of de bepaling onredelijk bezwarend is.

Onredelijk bezwarend

In deze tip zal uitgelegd worden hoe getoetst wordt of een bepaling onredelijk bezwarend is in het licht van de algemene bepaling. Bij het toetsen of een beding onredelijk bezwarend is, moet gekeken worden naar de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijds kenbare belangen van partijen en alle overige omstandigheden van het geval.

Deze termen klinken misschien vaag. Hieronder zal kort uiteengezet worden wat met elk vereiste wordt bedoeld:

  • Aard en overige inhoud van de overeenkomst. 
    Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een situatie waarbij een partij een ongewoon gunstige prijs heeft gekregen voor hetgeen hem geleverd is. In dit geval zal een voor de wederpartij gunstig beding minder snel onredelijk worden geacht.
  • Wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen.
    Is er sprake van algemene voorwaarden die door onderhandelen tot stand zijn gekomen, of gaat het om voorwaarden die door een van de twee partijen eenzijdig is opgesteld? In het tweede geval zal een beding sneller als onredelijk bezwarend worden gezien.
  • Wederzijdse kenbare belangen en overige omstandigheden van het geval.
    Dit is een algemene categorie. Deze categorie laat ruimte om een oordeel te vellen over een individuele omstandigheid. Hierbij speelt bovendien de hoedanigheid van partijen een rol. Handel je met een individuele consument of een groot bedrijf? Heeft een van de twee partijen meer expertise over het onderwerp van de overeenkomst? Is een van de twee partijen bijgestaan door een deskundige? Dit zijn allemaal relevante vragen of een beding onredelijk bezwarend is.

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake