Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld. Deze hebben we met de antwoorden overzichtelijk op een rij gezet. Natuurlijk staan we ook altijd open voor andere vragen.

Algemeen

Hoelang duurt het voordat ik mijn contract ontvang?

We streven ernaar om elk contract binnen één week af te ronden.​ Dit is natuurlijk afhankelijk van de medewerking van onze opdrachtgever en andere omstandigheden. We zullen altijd transparant en eerlijke zijn over de verwachte datum van afronding. Heeft het contract spoed? Ook dat is mogelijk indien dit duidelijk van te voren aangegeven wordt. Meer weten over onze werkwijze? Ga dan naar de Werkwijze (Pagina).

Wie schrijft mijn contract?

Waterdicht werkt met een team van universitair opgeleide juristen. Elke jurist binnen Waterdicht heeft zijn eigen expertise. Als klant van Waterdicht heb je dan ook één aanspreekpunt binnen Waterdicht. Meer weten over wie we zijn? Kijk dan eens op ​Over ons (Pagina).

Zakelijke contracten

Wat zijn de zwarte en grijze lijst bij algemene voorwaarden?

De zwarte en grijze lijst zijn termen die worden gebruikt bij het beoordelen van de geldigheid van bepalingen in algemene voorwaarden.

De zwarte lijst bestaat uit bepalingen die altijd als onredelijk bezwarend worden beschouwd en daarom nietig zijn. Deze bepalingen zijn opgenomen in de wet en mogen niet worden opgenomen in algemene voorwaarden. Voorbeelden van dergelijke bepalingen zijn clausules die de consument benadelen door zijn rechten te beperken of zijn aansprakelijkheid te verhogen.

De grijze lijst bestaat uit bepalingen die onder bepaalde omstandigheden als onredelijk bezwarend kunnen worden beschouwd. Als een bepaling op de grijze lijst staat, betekent dit niet automatisch dat de bepaling ongeldig is. De geldigheid hangt af van de specifieke omstandigheden van het geval. Voorbeelden van bepalingen op de grijze lijst zijn clausules die een te lange opzegtermijn bevatten of die de consument verplichten om vooraf te betalen zonder garantie op prestatie.

Hoe verklaar je algemene voorwaarden van toepassing?

Om algemene voorwaarden van toepassing te verklaren, moet het bedrijf ervoor zorgen dat de klant op de hoogte is van deze voorwaarden en deze accepteert voordat de transactie plaatsvindt. Dit kan op verschillende manieren worden bereikt:

1. Opnemen van algemene voorwaarden op de website: Als het bedrijf producten of diensten aanbiedt via een website, kunnen de algemene voorwaarden op de website worden gepubliceerd. Dit kan worden gedaan door een duidelijke koppeling te maken naar de algemene voorwaarden op de homepage of op de pagina waarop de transactie plaatsvindt. De klant moet dan de algemene voorwaarden accepteren voordat hij of zij de transactie kan voltooien.

2. Inclusief algemene voorwaarden in offertes en facturen: Als het bedrijf offertes en facturen uitgeeft, kunnen de algemene voorwaarden op deze documenten worden opgenomen. Dit zorgt ervoor dat de klant op de hoogte is van de voorwaarden voordat hij of zij een transactie aangaat.

3. Handtekening vereisen: Het bedrijf kan de klant vragen de algemene voorwaarden te ondertekenen voordat hij of zij een transactie aangaat. Dit kan worden bereikt door de algemene voorwaarden op te nemen in een contract dat de klant moet ondertekenen.

Het is belangrijk om te onthouden dat algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn als de klant op de hoogte is van de voorwaarden en deze accepteert voordat de transactie plaatsvindt. Het is daarom belangrijk dat bedrijven ervoor zorgen dat klanten de voorwaarden begrijpen en dat er geen sprake is van misleiding of verborgen clausules.

Wat is het verschil tussen aanneming van werk en een overeenkomst van opdracht?

Zowel aanneming van werk als een overeenkomst van opdracht zijn overeenkomsten die worden gesloten tussen twee partijen voor het uitvoeren van werkzaamheden. Er zijn echter enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Een aanneming van werk is een overeenkomst waarbij de aannemer zich verbindt om een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen, zoals de bouw van een huis of de reparatie van een auto. De aannemer is verantwoordelijk voor het eindresultaat en draagt het risico van de uitvoering van het werk. De opdrachtgever betaalt een afgesproken prijs voor het werk.

Een overeenkomst van opdracht is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich verbindt om een opdracht uit te voeren, zoals het geven van juridisch advies of het verzorgen van de boekhouding. De opdrachtnemer voert het werk uit onder toezicht en instructie van de opdrachtgever en draagt geen risico voor het eindresultaat. De opdrachtgever betaalt een afgesproken vergoeding voor de geleverde diensten.

Een ander verschil tussen de twee is dat de aanneming van werk wordt geregeld in het Burgerlijk Wetboek (BW) en de overeenkomst van opdracht wordt geregeld in het algemeen verbintenissenrecht (ook wel het BW genoemd). Daarnaast zijn er verschillen in aansprakelijkheid en verzekeringen tussen de twee soorten overeenkomsten.

Wanneer heb ik een verwerkersovereenkomst nodig?

Een verwerkersovereenkomst is nodig wanneer een verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens laat verwerken door een verwerker. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een bedrijf een externe partij inschakelt om persoonsgegevens te verwerken, zoals bij het uitvoeren van IT-diensten, boekhouding of marketingactiviteiten.

Heb ik als webshop een verwerkersovereenkomst nodig?

Als webshop heb je hoogstwaarschijnlijk een verwerkersovereenkomst nodig. Een verwerkersovereenkomst is namelijk verplicht op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als je als webshop persoonsgegevens verwerkt en daarbij een externe partij inschakelt om deze gegevens te verwerken, bijvoorbeeld een hostingprovider, betalingsprovider, of marketingbedrijf.

Wanneer heb je een samenwerkingsovereenkomst nodig?

Een samenwerkingsovereenkomst is een contract dat wordt opgesteld tussen twee of meer partijen die besluiten om samen te werken aan een project of een zakelijke onderneming. Het kan nodig zijn om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen in verschillende situaties, waaronder:

  1. Bij het starten van een bedrijf: Als u van plan bent om een bedrijf te starten met andere mensen, is het verstandig om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen om de voorwaarden van de samenwerking tussen de partners vast te leggen.
  2. Bij het uitvoeren van een project: Als u samenwerkt met een andere partij aan een project, kan een samenwerkingsovereenkomst de verwachtingen van elke partij duidelijk maken, inclusief de verantwoordelijkheden van elke partij, de betalingen, en de eigendom van het projectresultaat.
  3. Bij het uitbesteden van werk: Als u besluit om werk uit te besteden aan een externe partij, kan een samenwerkingsovereenkomst helpen om de verwachtingen duidelijk te maken over de werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd, de termijnen en de betalingen.
  4. Bij het samenwerken met een leverancier: Als u zaken doet met een leverancier, kan een samenwerkingsovereenkomst helpen om de voorwaarden van de samenwerking vast te leggen, zoals de prijzen, de levertijden, en de garanties.
Wanneer heb je een privacyverklaring nodig?

Een privacyverklaring is iets wat je nodig hebt als je gegevens verzamelt van mensen. Dit kan van alles zijn, bijvoorbeeld namen en e-mailadressen voor je nieuwsbrief, of betaalgegevens van klanten voor je webshop. Als je dit soort gegevens verzamelt, moet je ervoor zorgen dat je transparant bent over hoe je deze gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt.

Om dit te doen, moet je een privacyverklaring schrijven. In deze verklaring leg je uit welke gegevens je verzamelt, waarom je ze verzamelt, hoe je ze gebruikt en hoe je ze beschermt. Dit is niet alleen een verplichting volgens de wet, maar het is ook belangrijk om het vertrouwen van je klanten te winnen en te behouden.

Waarom heb je een privacyverklaring nodig?

Een privacyverklaring is belangrijk omdat het de gebruikers van jouw platform duidelijkheid en transparantie biedt over wat er met hun persoonlijke gegevens gebeurt. Daarnaast helpt het jou als eigenaar om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in de Europese Unie.

Wat is het verschil tussen een managementovereenkomst en een arbeidsovereenkomst?

Een arbeidsovereenkomst is het contract tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de arbeidsovereenkomst worden vastgelegd, zoals het salaris, de werkuren, de vakantiedagen en de procedures voor ontslag. Het wordt gebruikt wanneer iemand wordt aangenomen om werk te doen voor een werkgever.

Een managementovereenkomst, aan de andere kant, wordt meestal gebruikt wanneer iemand wordt aangenomen om een bedrijf of organisatie te leiden, zoals een CEO of CFO. In een managementovereenkomst staan de verantwoordelijkheden van de manager beschreven, evenals de doelen van de werkgever en de arbeidsvoorwaarden.

Dus, het belangrijkste verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een managementovereenkomst is dat een arbeidsovereenkomst meer gericht is op de specifieke taken van de werknemer, terwijl een managementovereenkomst zich meer richt op de algemene verantwoordelijkheden van de manager.

Wat is een aandeelhoudersovereenkomst?

Een aandeelhoudersovereenkomst is een contract dat wordt opgesteld tussen aandeelhouders van een bedrijf. Het is bedoeld om de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders vast te leggen en om de relatie tussen hen te regelen. Het kan worden gezien als een aanvulling op de statuten van een bedrijf.

Een aandeelhoudersovereenkomst kan verschillende onderwerpen behandelen, zoals stemovereenkomsten, lock-up beperkingen, overdracht van aandelen, geschillenbeslechting en informatie-uitwisseling tussen de aandeelhouders. Het kan ook bepalen hoe beslissingen worden genomen binnen het bedrijf en hoe winsten en verliezen worden verdeeld tussen de aandeelhouders.

Een aandeelhoudersovereenkomst kan nuttig zijn voor bedrijven die meerdere aandeelhouders hebben, vooral als de aandeelhouders verschillende belangen hebben. Het kan helpen om de communicatie tussen de aandeelhouders te verbeteren en eventuele geschillen op te lossen.

Is het voldoende als ik op de factuur naar de algemene voorwaarden verwijs?

Nee, dit is niet voldoende. Om de algemene voorwaarden op een juridisch correcte wijze van toepassing te verklaren is het noodzakelijk om op de offerte te verwijzen naar de algemene voorwaarden. Alleen vermelden dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn is niet voldoende. Daarnaast moet de wederpartij ook de mogelijkheid geboden worden om de algemene voorwaarden in te zien en te bewaren. Stuur de algemene voorwaarden mee met de offerte of verwijs naar een specifieke webpagina waar de algemene voorwaarden in te zien en te downloaden zijn. 

Mag mijn opdrachtgever zomaar mijn werkzaamheden stopzetten?

​Dit is afhankelijk van wat er in het contract is afgesproken. ​Juridisch gezien mag een ​opdrachtgever de opdracht opzeggen indien er geen opzegtermijn is overeengekomen. Ondanks dat er geen opzegtermijn is overeengekomen kan het in specifieke omstandigheden onredelijk zijn dat een opdrachtgever de werkzaamheden stopzet door het contract op te zeggen. 

Wanneer ben ik verwerkingsverantwoordelijke?

Je bent verwerkersverantwoordelijke als je bepaalt voor welk doel en en met welke middelen persoonsgegevens worden verwerkt. 
Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je werkt met Moneybird als boekhoudprogramma. Jij bent verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die je ontvangt van bijvoorbeeld klanten om offertes en facturen op te stellen. Moneybird verwerkt deze gegevens. In deze situatie is het dan ook verplicht om een verwerkersovereenkomst af te sluiten.

Wat is een raamovereenkomst?

Een raamovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen twee of meer partijen met als doel het plaatsen van een stroom van toekomstige opdrachten. De raamovereenkomst is dus zelf geen opdracht. De raamovereenkomst is een voorbereidende stap waaraan in de toekomst steeds opdrachten 'gehangen' kunnen worden. Hierin staan dus bijvoorbeeld afspraken over de prijs, kwaliteit of de levertijd van bepaalde producten. Klik hier voor meer informatie over de raamovereenkomst. 

Arbeidscontracten

Wat is een min-max contract?

Een min-max contract is een type contract waarin een minimum en maximum aantal uren of diensten worden vastgelegd die een werknemer zal werken of leveren. Het wordt vaak gebruikt wanneer de vraag naar het werk van een werknemer onvoorspelbaar is, bijvoorbeeld bij seizoensgebonden werkzaamheden of in de bouwsector.

Het minimum aantal uren of diensten dat in het contract is vastgelegd, garandeert dat de werknemer ten minste dat aantal uren zal werken of die diensten zal leveren, zelfs als er minder werk is dan verwacht. Het maximum aantal uren of diensten dat in het contract is vastgelegd, beperkt de hoeveelheid werk die de werknemer zal moeten verrichten, zelfs als er meer werk beschikbaar is dan verwacht.

Een min-max contract biedt zowel werkgevers als werknemers flexibiliteit, omdat het de mogelijkheid biedt om de arbeidsuren of diensten aan te passen aan de veranderende behoeften van de organisatie en de beschikbaarheid van de werknemer.

Hoe werkt een 0-urencontract?

Een 0-urencontract is een arbeidsovereenkomst waarin geen vaste werkuren zijn vastgelegd. Het is een flexibele vorm van arbeidsovereenkomst waarin de werkgever de werknemer oproept wanneer er werk beschikbaar is. De werknemer heeft geen garantie op werk en loon, omdat de werkgever alleen betaalt voor de uren die de werknemer daadwerkelijk heeft gewerkt.

De werknemer is verplicht om te werken wanneer hij wordt opgeroepen, tenzij hij gegronde redenen heeft om niet te werken. De werkgever is verplicht om de werknemer minimaal drie uur te betalen, ook als er minder dan drie uur is gewerkt. Als er meer dan drie uur is gewerkt, worden de gewerkte uren uitbetaald.

Een 0-urencontract kan worden afgesloten voor bepaalde of onbepaalde tijd. Als het contract voor bepaalde tijd is afgesloten, eindigt het automatisch op de afgesproken einddatum, tenzij het wordt verlengd. Als het contract voor onbepaalde tijd is afgesloten, kan het door beide partijen worden opgezegd, met inachtneming van de opzegtermijn die in het contract is opgenomen.

Krijg je vakantie doorbetaald bij een 0-uren contract

Als je een 0-uren contract hebt, heb je in principe geen recht op betaalde vakantie-uren. Dit komt omdat je alleen betaald krijgt voor de uren die je daadwerkelijk werkt.

Echter, sinds 1 januari 2018 hebben alle werknemers in Nederland, inclusief oproepkrachten met een 0-uren contract, recht op vakantiegeld. Dit betekent dat je als oproepkracht een percentage van je brutoloon opbouwt als vakantiegeld, dit is meestal 8% van je bruto-inkomen. Het vakantiegeld wordt in de regel één keer per jaar in mei uitbetaald. Je vakantiegeld kan ook maandelijks bij je loon uitbetaald worden. 

Als je vakantie wilt nemen als oproepkracht, dan kun je dat met je werkgever bespreken en afspreken wanneer je vrij neemt. Je zult in dat geval geen loon ontvangen voor de vakantiedagen, maar je ontvangt wel je vakantiegeld over de uren die je gewerkt hebt.

Welke proeftijd heb je bij arbeidscontracten?

In Nederland geldt er voor arbeidscontracten een proeftijd. De duur van de proeftijd hangt af van de duur van het contract.

Bij een contract voor bepaalde tijd van:

- 6 maanden of korter mag er geen proeftijd worden afgesproken

- meer dan 6 maanden tot 2 jaar mag er een proeftijd van maximaal 1 maand worden afgesproken

- 2 jaar of langer mag er een proeftijd van maximaal 2 maanden worden afgesproken 

Bij een contract voor onbepaalde tijd mag er een proeftijd van maximaal 2 maanden worden afgesproken.

Let op: het is wel belangrijk dat de afspraken over de proeftijd schriftelijk worden vastgelegd in het arbeidscontract of in een aparte bijlage bij het contract. Als het namelijk niet in het contract is opgenomen is de proeftijd niet geldig. 

Wat is het verschil tussen contracten voor bepaalde en onbepaalde tijd?

Een contract voor bepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waarbij de duur van de overeenkomst vooraf wordt bepaald. De overeenkomst kan bijvoorbeeld voor een jaar of voor een specifieke projectperiode worden afgesloten. Aan het einde van de overeengekomen termijn stopt de arbeidsovereenkomst van rechtswege, tenzij er een verlenging wordt afgesproken. Een contract voor bepaalde tijd kan worden verlengd, maar er gelden wel bepaalde wettelijke regels en voorwaarden voor.

Een contract voor onbepaalde tijd is een arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken. Het contract kan alleen worden beëindigd als een van de partijen dit opzegt of als er sprake is van een rechtsgeldige reden voor beëindiging. Een contract voor onbepaalde tijd geeft de werknemer doorgaans meer zekerheid en stabiliteit dan een contract voor bepaalde tijd.

Welke opzegtermijnen gelden er bij arbeidscontracten?

De opzegtermijnen bij arbeidscontracten zijn afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van het dienstverband, het type contract en de cao waaronder de werknemer valt. Over het algemeen gelden de volgende opzegtermijnen:

1. Tijdens de proeftijd: zowel de werknemer als de werkgever kunnen het contract per direct opzeggen.

2. Bij een tijdelijk contract zonder tussentijds opzegbeding: het contract loopt vanzelf af op de afgesproken einddatum en hoeft niet tussentijds opgezegd te worden. Let hierbij wel op de aanzegplicht. De werkgever moet minimaal één maand voordat het contract eindigt aan de werknemer doorgeven of het contract verlengd wordt.

3. Bij een tijdelijk contract met tussentijds opzegbeding: zowel de werknemer als de werkgever kunnen het contract tussentijds opzeggen, met inachtneming van de opzegtermijn die is afgesproken in het contract of in de cao.

4. Bij een vast contract: zowel de werknemer als de werkgever kunnen het contract opzeggen met inachtneming van de geldende opzegtermijn. De opzegtermijn is afhankelijk van de duur van het dienstverband en staat meestal vermeld in het contract of in de cao.

Het is belangrijk om te weten dat de opzegtermijnen kunnen worden gewijzigd door de cao of door afspraken die in het individuele contract zijn gemaakt. Het is dus altijd verstandig om in deze documenten te kijken voor specifieke informatie over de opzegtermijn die voor jouw situatie geldt.

Is een stageovereenkomst verplicht?

Ja, in Nederland is een stageovereenkomst verplicht als iemand stage loopt. De stageovereenkomst is een juridisch document dat de rechten en plichten van zowel de stagiair als de stageverlener vastlegt. Hierin staat onder andere de duur van de stage, de werkzaamheden die de stagiair zal uitvoeren, de vergoeding (indien van toepassing), verzekeringen en eventuele geheimhoudingsplichten.

Een stageovereenkomst is belangrijk omdat het duidelijkheid en zekerheid biedt voor beide partijen en kan helpen bij het voorkomen van conflicten. Daarnaast kan het ook nodig zijn voor het verkrijgen van studiepunten of om aan te tonen dat de stageverlener aan zijn verplichtingen voldoet, zoals het bieden van een veilige werkomgeving en begeleiding.

Kan een vaststellingsovereenkomst ook bij een tijdelijk contract?

Ja, een vaststellingsovereenkomst kan ook bij een tijdelijk contract worden gebruikt. Een vaststellingsovereenkomst is een schriftelijke overeenkomst tussen een werkgever en werknemer waarin afspraken worden gemaakt over het einde van de arbeidsovereenkomst. Of het nu gaat om een vast of tijdelijk contract, een vaststellingsovereenkomst kan worden gebruikt om een einde te maken aan de arbeidsrelatie.

Wat is een vaststellingsovereenkomst?

Een vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer waarin ze afspraken maken over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld gaan om een ontslag met wederzijds goedvinden of om het beëindigen van de arbeidsovereenkomst na een langdurig arbeidsconflict.

In de vaststellingsovereenkomst worden afspraken gemaakt over zaken als de einddatum van de arbeidsovereenkomst, de hoogte en eventuele uitbetaling van de transitievergoeding, eventuele vergoedingen voor openstaande vakantiedagen en overige vergoedingen en afspraken die partijen willen maken over bijvoorbeeld geheimhouding en het post-contractueel concurrentiebeding.

De vaststellingsovereenkomst moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten en dient altijd schriftelijk te worden vastgelegd. Het is verstandig om een juridisch adviseur te raadplegen voordat u een vaststellingsovereenkomst tekent, om er zeker van te zijn dat uw rechten en belangen goed zijn beschermd.

Wat is de opzegtermijn bij een detacheringsovereenkomst?

Bij een detacheringsovereenkomst geldt meestal een opzegtermijn die is vastgelegd in de overeenkomst zelf of in de van toepassing zijnde cao. De opzegtermijn kan verschillen per situatie en per werkgever. Over het algemeen geldt dat hoe langer je al gedetacheerd bent bij een opdrachtgever, hoe langer de opzegtermijn is.

Wat is het verschil tussen een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst?

Een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst zijn beide vormen van flexibele arbeidsovereenkomsten, maar er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de twee.

Een uitzendovereenkomst wordt gesloten tussen een uitzendbureau en een werknemer. Het uitzendbureau huurt de werknemer in en leent hem/haar uit aan een opdrachtgever. De werknemer is in dienst bij het uitzendbureau en werkt op tijdelijke basis bij verschillende opdrachtgevers. De opdrachtgever betaalt het uitzendbureau voor de geleverde arbeid, en het uitzendbureau betaalt de werknemer.

Een detacheringsovereenkomst wordt gesloten tussen een detacheringsbureau en een opdrachtgever. Het detacheringsbureau leent een werknemer uit aan de opdrachtgever, waarbij de werknemer in dienst blijft bij het detacheringsbureau. De werknemer werkt op tijdelijke basis bij de opdrachtgever en voert werkzaamheden uit die passen binnen de expertise van het detacheringsbureau. De opdrachtgever betaalt het detacheringsbureau voor de geleverde arbeid, en het detacheringsbureau betaalt de werknemer.

Het belangrijkste verschil tussen een uitzendovereenkomst en een detacheringsovereenkomst is dus wie de werkgever is. Bij een uitzendovereenkomst is het uitzendbureau de werkgever, terwijl bij een detacheringsovereenkomst het detacheringsbureau de werkgever blijft. Bovendien werkt de werknemer bij een uitzendovereenkomst bij verschillende opdrachtgevers, terwijl de werknemer bij een detacheringsovereenkomst meestal bij één opdrachtgever werkt.

Wat is de opzegtermijn bij een uitzendovereenkomst?

De opzegtermijn bij een uitzendovereenkomst kan verschillen, afhankelijk van de specifieke omstandigheden en de overeenkomst tussen de uitzendkracht en het uitzendbureau. In de meeste gevallen geldt er echter een wettelijke opzegtermijn van 0 tot 4 dagen voor uitzendkrachten met een uitzendbeding.

Wat is het verschil tussen een 0-urencontract en een min-max contract?

​Bij een min-max contract wordt er een vast aantal minimale uren overeengekomen. ​Naast het aantal vaste uren is er sprake van een flexibel aantal uren, het verschil tussen het minimum en het maximum. Dit geeft de werkgever flexibiliteit om de werknemer meer uren te laten maken wanneer dat nodig is. Bij een 0-urencontract wordt er nooit een vast aantal uren afgesproken. Wel moet de werknemer met een 0-urencontract per oproep minimaal drie uren uitbetaald krijgen. Zie voor meer informatie: 0-uren contract of Min-max contract.

Hoeveel opeenvolgende tijdelijke contracten mag ik mijn werknemer aanbieden?

​Drie tijdelijke contracten binnen een periode van drie jaar. ​Dit heeft te maken met de ketenregeling. Een werkgever mag een werknemer maar drie opeenvolgende tijdelijke contracten aanbieden indien dit binnen een periode van drie jaar gebeurt. Let op, indien de werknemer werkzaam was op basis van een payroll- of uitzendovereenkomst kan dit anders zijn. ​

Kennismaken met jouw huisjurist?

Plan gratis intake